Menu
Archiwum
2011-08-24 / OPŁATA MIEJSCOWA W CZĘSTOCHOWIE

W projekcie uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie opłaty miejscowej w podstawie prawnej nie uwzględniono następujących aktów prawnych:

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U.z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1851),

2) Ustawa Prawo ochrony środowiska art.87 ust.2 (Dz. U. z 2009 r., Nr 25 poz.150),

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 19 marca 2008 r., Nr 47 poz. 281).

Zapomniano o tym, że miejscowość w której pobiera się opłatę miejscową musi spełniać minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe i umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych określone ww. przepisami. Częstochowa nie spełnia tych warunków w zakresie znacznych przekroczeń zawartości w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 .    Miasto Częstochowa stanowi strefę oceny jakości powietrza. W zakresie pyłu zawieszonego PM10 sklasyfikowano ją jako strefę C - zanieczyszczenia powyżej wartości dopuszczalnych i powyżej marginesu tolerancji (Raport o stanie środowiska w 2009 i 2010 r., WIOŚ w Katowicach).

Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla strefy – Miasto Częstochowa są następujące: stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 (pył o średnicy ziaren do 10 um) - 2009r. częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego - 47 razy, - 2010r. częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego – 69 razy. Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym wynosi 35 razy (Załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 19 marca 2008r., Nr 47 poz. 281). Jeżeli w danej miejscowości (w danej strefie) zostały przekroczone dopuszczalne poziomy wskazanych substancji i została ona zaliczona do klasy C, to na terenie takiej strefy z uwagi na niezachowanie minimalnych warunków klimatycznych, nie może być pobierana opłata miejscowa! Takie jest też orzecznictwo np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 sierpnia 2009 r. (III SA/Kr 1089/08), w którym uznano naruszenie prawa w stopniu istotnym i stwierdzono nieważność w całości Uchwały Rady Gminy Czorsztyn, po przyjęciu jej przez Radę nie biorąc pod uwagę dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza. Reasumując, projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie opłaty miejscowej jest niezgodny z prawem i nie powinien być nawet głosowany.

Tadeusz Wrona

 

2011-05-25 / Drodzy mieszkańcy Częstochowy...

 

Drodzy mieszkańcy Częstochowy,

Od 27 maja 1990 roku, służyłem z pasją i pełnym zaangażowaniem samorządowi częstochowskiemu. Dobro Częstochowy i Częstochowian zawsze było i będzie dla mnie najważniejsze. Mam jednak gorzką świadomość, że w obecnej sytuacji w Radzie Miasta moja służba nie jest przydatna, tak jak i moje doświadczenie i wiedza. W samorządzie podporządkowanym interesom partyjnym, zanikła dyskusja merytoryczna, nie toczą się spory programowe, trwają jedynie małe gierki personalne.

Dwadzieścia jeden lat temu tworząc samorząd wyruszyliśmy w nieznaną drogę, nieprzetartym szlakiem. Sądzę, że w przyszłości mieszkańcy obiektywie ocenią osiągnięcia tego okresu, jak również ocenią zorganizowanie haniebnego referendum, które doprowadziło do degradacji miasta.

Bez względu na własne, często bolesne doświadczenia, uważam, że warto pracować dla Częstochowy. Satysfakcję przynosi świadomość pozytywnych zmian, które się już dokonały i dokonują m.in. dzięki pozyskanym środkom z UE, powodujących, że nasze miasto staje się piękniejsze, a mieszkańcom żyje się lepiej. 

Dziękuję tym, którzy przez dwadzieścia jeden lat obdarzali mnie zaufaniem przyznając mi mandat reprezentowania naszej wspólnoty.

Mam nadzieję, że mieszkańcy, którzy oddali swój głos na moją osobę w ostatnich wyborach zrozumieją moje intencje. Zastąpi mnie druga osoba na liście, uczciwa i fachowa. Nie przestaję myśleć o Częstochowie i się nie poddaję. Życie się zmienia, często nie z naszego wyboru.

                                                                                                                   Tadeusz Wrona


<Od mieszkańca>

"Głupcy bywają dla siebie nawzajem pobłażliwi, lecz gdy zjawi się ktoś o rzeczywistym talencie i rozumie, natychmiast powstają przeciwko niemu". (Jonathan Swift)

Bardzo to przykre, Panie Prezydencie, że stał się Pan obiektem brutalnych ataków lokalnych przedstawicieli wszystkich ogólnopolskich partii politycznych. Taką cenę zwykle płacą ludzie uczciwi, usiłujący zachować swoją niezależność. Przykre jest to, że próbuje się przekreślić wieloletni dorobek człowieka, który uczynił wiele dobrego dla miasta i pomógł wielu ludziom (również spośród tych, którzy teraz uczestniczą w bezpardonowym krytykanctwie).

To smutne i infantylne.

Przecież wszystkie "zarzuty" kierowane w Pana stronę , to same ogólniki, pomówienia i plotki działające na najniższe instynkty mieszkańców naszego pięknego miasta. Żadnych konkretów. Nawet Pana konkurenci polityczni w wyborach nie mogli odmówić Panu uczciwości i kompetencji.

Powodzenia w nowym etapie służby publicznej, której podjął się Pan w Warszawie.

Joanna Policińska