Menu
Archiwum
2011-05-25 / Rezygnacja z mandatu radnego

 

Poniżej przedstawiam pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Maista Częstochowy dotyczące zrzeczenia się funkcji radnego Miasta Częstochowy uzyskanego w wyborach na kadencję 2010-2014.

  Częstochowa, 22 maja 2011 r.

Tadeusz Wrona

Radny Miasta Częstochowy

                                               Pan Marek Balt

                                               Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

W nawiązaniu do art. 190, ust. 2, ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, z późniejszymi zmianami (Dz. U. 10. 176. 1190 j.t), zrzekam się mandatu radnego Miasta Częstochowy, uzyskanego w wyborach na kadencję 2010 – 2014.

W dniu 1 czerwca 2011 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie jestem od kilku miesięcy zatrudniony w Departamencie Administracji Publicznej. W zmienionej ustawie, wprowadzono nowy zapis dotyczący zakazu łączenia funkcji radnego z pracą w służbach kontrolnych. Co prawda, w przepisach przejściowych nie wygaszono mandatów automatycznie i  zapisano jeszcze możliwość dokończenia rozpoczętej kadencji, jednak intencją ustawodawcy jest to, aby dla obiektywizmu i jednoznaczności procedur kontrolnych, takie łączenie nie miało miejsca.    

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Częstochowy punktu z uchwałą o wygaszeniu mojego mandatu.

                                                                                                        Tadeusz Wrona                            

 

2011-01-20 / Interpelacje

Przedstawiam treść interpelacji i odpowiedzi w sprawach bieżących w obecnej kadencji Rady Miasta.

 

Zobacz interpelacje