Menu
Archiwum
2011-08-30 / Felietony publikowane w miesięczniku Forum Samorządowe w roku 2011
2011-08-24 / OPŁATA MIEJSCOWA W CZĘSTOCHOWIE

W projekcie uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie opłaty miejscowej w podstawie prawnej nie uwzględniono następujących aktów prawnych:

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U.z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 249 poz. 1851),

2) Ustawa Prawo ochrony środowiska art.87 ust.2 (Dz. U. z 2009 r., Nr 25 poz.150),

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 19 marca 2008 r., Nr 47 poz. 281).

Zapomniano o tym, że miejscowość w której pobiera się opłatę miejscową musi spełniać minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe i umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych określone ww. przepisami. Częstochowa nie spełnia tych warunków w zakresie znacznych przekroczeń zawartości w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 .    Miasto Częstochowa stanowi strefę oceny jakości powietrza. W zakresie pyłu zawieszonego PM10 sklasyfikowano ją jako strefę C - zanieczyszczenia powyżej wartości dopuszczalnych i powyżej marginesu tolerancji (Raport o stanie środowiska w 2009 i 2010 r., WIOŚ w Katowicach).

Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla strefy – Miasto Częstochowa są następujące: stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 (pył o średnicy ziaren do 10 um) - 2009r. częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego - 47 razy, - 2010r. częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego – 69 razy. Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym wynosi 35 razy (Załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 19 marca 2008r., Nr 47 poz. 281). Jeżeli w danej miejscowości (w danej strefie) zostały przekroczone dopuszczalne poziomy wskazanych substancji i została ona zaliczona do klasy C, to na terenie takiej strefy z uwagi na niezachowanie minimalnych warunków klimatycznych, nie może być pobierana opłata miejscowa! Takie jest też orzecznictwo np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 sierpnia 2009 r. (III SA/Kr 1089/08), w którym uznano naruszenie prawa w stopniu istotnym i stwierdzono nieważność w całości Uchwały Rady Gminy Czorsztyn, po przyjęciu jej przez Radę nie biorąc pod uwagę dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza. Reasumując, projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie opłaty miejscowej jest niezgodny z prawem i nie powinien być nawet głosowany.

Tadeusz Wrona