Menu
Archiwum
2014-06-28 / Oświadczenia Marka Drygasa na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 27 listopada 2012 r.

Poniżej przytaczam tekst oświadczenia Marka Drygasa opublikowany w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 27 czerwca 2014 r. na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 27 listopada 2012 r.

Ja, Marek Drygas, wyrażam ubolewanie z powodu naruszenia dóbr osobistych Pana Tadeusza Wrony, tj. jego imienia i nazwiska, poprzez bezprawne, dokonane bez wiedzy i zgody Pana Tadeusza Wrony, użycie w nazwie domeny internetowej www.tadeuszwrona.com imienia i nazwiska Pana Tadeusza Wrony oraz założenie na portalu internetowym Nasza Klasa (www.nk.pl) profilu o nazwie Tadeusz Wrona (http:/nk.pl/profile/29633387), a także jego czci poprzez zamieszczanie na założonych przez siebie stronach internetowych o nazwach: www.tadeuszwrona.com, www.wywalptaka.pl, www.referendumczestochowa.pl oraz na portalu internetowym Nasza Klasa (www.nk.pl) w profilu o nazwie TadeuszWrona (http:/nk.pl/profile/29633387) nieprawdziwych informacji, w sposób dodatkowo wskazujący, że mogą pochodzić od Pana Tadeusza Wrony, sugerujących, iż Pan Tadeusz Wrona dopuszczał się działalności niezgodnej z prawem oraz jego działania doprowadziły do utraty statusu województwa przez miasto i region Częstochowy. W związku z powyższym niniejszym przepraszam Pana Tadeusza Wronę za wskazane wyżej działania naruszające jego dobra osobiste.

-----------

Komentarz

-----------

W dniu 21 grudnia 2010 roku Tadeusz Wrona złożył pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie przeciwko Markowi Drygasowi o ochronę dóbr osobistych, tj. nazwiska i czci, naruszonych przez pozwanego m.in. na stronie internetowej www.referendumczestochowa.pl założonej w czasie kampanii referendalnej w 2009 roku.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem zaocznym z dnia 27 listopada 2012 roku wydanym w sprawie z powództwa Tadeusza Wrony, oznaczonej sygnaturą akt I C 437/10, m.in. nakazał pozwanemu Markowi Drygasowi opublikowanie na jego koszt w częstochowskim dodatku dziennika „Gazeta Wyborcza”, na pierwszej stronie tego dodatku, oświadczenia wyrażającego ubolewanie z powodu naruszenia przez Marka Drygasa dóbr osobistych Tadeusza Wrony oraz zawierającego przeprosiny za bezprawne naruszenie dóbr osobistych. Ponadto Sąd Okręgowy w Częstochowie, uwzględniając wniosek powoda Tadeusza Wrony, zasądził od pozwanego Marka Drygasa na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie kwotę 15.000,00 złotych, a także zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu. Wskazany wyrok jest prawomocny, albowiem Sąd Okręgowy w Częstochowie postanowieniem z dnia 8 stycznia 2013 roku odrzucił sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego z dnia 27 listopada 2012 roku, natomiast zażalenie pozwanego na to postanowienie zostało prawomocnie oddalone przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2013 roku wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I ACz 313/13.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie spełnił dobrowolnie obowiązków nałożonych na niego w wyroku z dnia 27 listopada 2012 roku powód złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Częstochowie XV Wydział Cywilny Wykonawczy o upoważnienie powoda Tadeusza Wrony do opublikowania na koszt pozwanego Marka Drygasa oświadczenia o treści wskazanej w powołanym wyżej wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 27 listopada 2012 roku. Rozpoznając ten wniosek, Sąd Rejonowy w Częstochowie postanowieniem z dnia 8 stycznia 2014 roku, wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą XV Co 8959/13, wyznaczył pozwanemu Markowi Drygasowi 14 dniowy termin na opublikowanie wskazanego oświadczenia. Termin ten upłynął bezskutecznie i w związku z tym Sąd Rejonowy w Częstochowie postanowieniem z dnia 13 marca 2014 roku (sygn. akt XV Co 8959/13) umocował powoda Tadeusza Wronę do wykonania na koszt pozwanego Marka Drygasa obowiązku objętego tytułem wykonawczym w postaci prawomocnego i zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 27 listopada 2012 roku, a także przyznał powodowi od pozwanego kwotę potrzebną do wykonania tej czynności.

W dniu 27 czerwca 2014 roku w częstochowskim dodatku dziennika „Gazeta Wyborcza” opublikowano oświadczenie pozwanego Marka Drygasa przepraszające powoda Tadeusza Wronę za naruszenie jego dóbr osobistych.  

 

2014-01-26 / Felietony publikowane w miesięczniku Forum Samorządowe w 2014r. (Aktualizacja 23.06.2014r.)

 

Kobieta jest murzynem świata (Styczeń 2014)

Spokój po Ksawerym (Luty 2014)

Manowce obywatelskości (Marzec 2014)

Samorządowe za naszą i waszą (Kwiecień 2014)

Święty przewodnik samorządowych serc (Maj 2014)

Skandal na 25 lat wolności (Czerwiec 2014)