Menu
Aktualności
2015-02-13
Pożegnanie ś. p. prof. Jerzego Regulskiego

Z żalem żegnamy

ś. p. prof. Jerzego Regulskiego

współtwórcę polskiego samorządu terytorialnego, odrodzonego po latach zniewolenia kraju. W osobie Pana Profesora żegnamy niezrównanego znawcę zagadnień ustrojowych, polityki przestrzennej, ekonomiki miast, a przede wszystkim przyjaciela samorządowców. Był dla nas autorytetem, który wyznaczał kierunki koniecznych zmian. Był laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki, nadawanej za wybitne zasługi dla samorządy terytorialnego.

22 maja 2005 r. w czasie Ogólnopolskiego Samorządowego Spotkania w Częstochowie na Jasnej Górze z okazji 15 rocznicy restytuowania Samorządu Terytorialnego w Polsce mówił: „Dziś samorząd jest rzeczą normalną, tak jak chodzenie na dwóch nogach. Nie każdy pamięta, że jeszcze niedawno wszystko było postawione na głowie. Trzeba skończyć z Polską resortową, trzeba oprzeć się na tych, którzy rządzą w interesie społeczeństw lokalnych a nie w interesie partyjnym. Potrzebna jest debata – gdzie mamy iść, żeby usunąć obecne wady samorządu. Wadą jest na pewno skonfliktowanie ze sobą wybieranych w wyborach powszechnych wójtów i burmistrzów z radami. Potrzebna jest w tym zakresie nowelizacja prawa. Wójt powinien rządzić z radą, a nie przeciw niej. Trzeba stworzyć rzeczywisty mechanizm kontrolny wójtów i burmistrzów. Trzeba skończyć dyskusje nad powiatami, z centralizacją, wyciąganiem z powiatów tych funkcji, które im zostały wcześniej przypisane. Należy zlikwidować konflikt marszałka sejmiku z wojewodą.. Wojewoda nie jest gospodarzem terenu, lecz reprezentantem władzy państwowej. Trzeba zweryfikować sposób rozdziału funduszy unijnych – żeby nie było uznaniowości – tak by przy rozdziale środków finansowych nie dbano o interes partyjny, ale społeczny”.

25 rocznicę odrodzenia, samorządy miast i gmin będą obchodzić bez ich Twórcy, mając świadomość roli, jaką odegrał Pan Profesor w budowie struktur naszego państwa.

Tadeusz Wronapoprzednie następne